Признаки дохода в 1ДФ

Ознака Назва
101 Доходи у виглядi заробiтної плати, нарахованi (виплаченi) платнику податку вiдповiдно до умов трудового договору (контракту), крiм доходiв, зазначених в   абзацi третьому п. 4 пiдрозд. 1 розд. ХХ Кодексу (п/п 164.2.1 п. 164.2 ст. 164 розд. IV Кодексу) 
102 Суми винагород та iнших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку вiдповiдно до умов цивiльно-правового договору, крiм доходiв, зазначених в абзацi третьому п.4 пiдрозд.1 роздХХ Кодексу (п/п164.2.2 п.164.2 ст.164 розд.IV Кодексу) 
103 Доходи вiд продажу об_єктiв майнових i немайнових прав, зокрема iнтелектуальної (промислової) власностi, та прирiвнянi до них права, доходи у виглядi сум авторської винагороди, iншої плати за надання права на користування або розпорядження iншим особам н
104 Частина доходiв вiд операцiй з продажу (обмiну) об_єктiв нерухомого майна згiдно з положеннями статтi 172 роздiлу  IV  Кодексу (пiдпункт  164.2.4 пункту 164.2 статтi 164 роздiлу  IV  Кодексу) 
105 Частина доходiв вiд операцiй з продажу або обмiну об_єктiв рухомого майна згiдно з положеннями статтi 173 роздiлу  IV  Кодексу (пiдпункт 164.2.4 пункту  164.2 статтi 164 роздiлу  IV  Кодексу) 
106 Дохiд вiд надання майна в лiзинг, оренду або суборенду (строкове володiння та/або користування), визначений у порядку, встановленому п.170.1 ст.170 розд.IV  Кодексу (п/п 164.2.5 п.164.2 ст.164 розд.IV Кодексу) 
107 Сума заборгованостi за укладеним цивiльно-правовим договором, за якою минув строк позовної давностi( пiдпункт 164.2.7 пункту 164.2 статтi 164 роздiлу  IV  Кодексу) 
108 Сума коштiв, одержана платником податку вiд фiнансової установи пiсля реалiзацiї заставленого майна платника податку при зверненнi стягнення фiнансовою установою на таке майно у зв_язку з невиконанням платником податку своїх зобов_язань за д
109 Дохiд у виглядi дивiдендiв (крiм дивiдендiв, визначених у пiдпунктi 165.1.18 пункту 165.1 статтi 165 роздiлу  IV  Кодексу) (пiдпункт 164.2.8  пункту 164.2 статтi 164 роздiлу  IV  Кодексу) 
110 Дохiд у виглядi процентiв (крiм процентiв, визначених у пiдпунктах 165.1.2 та 165.1.41 пункту 165.1 статтi 165 роздiлу  IV  Кодексу) (п/п 164.2.8 п.164.2 ст. 164 розд.IV Кодексу) 
111 Дохiд у виглядi виграшiв та призiв (крiм виграшiв та призiв у державну грошову лотерею в розмiрах, передбачених у п/п 165.1.46 п. 165.1 ст.165 розд.IV Кодексу) (п/п 164.2.8 п.164.2 ст.164 розд.IV Кодексу) 
112 Iнвестицiйний прибуток (дохiд) вiд проведення платником податку операцiй з цiнними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в iнших, нiж цiннi папери, формах, крiм доходу вiд операцiй, зазначених у п/п 165.1.2 i 165.1.40 пункту 165.1
113 Дохiд, отриманий платником податку унаслiдок прийняття ним у спадщину чи дарунок коштiв, майна, майнових чи немайнових прав вiд члена сiм'ї першого ступеня спорiднення вiдповiдно до пiдпункту _а_ пiдпункту 174.2.1 пункту 174.2 та пункту 174.6 статтi 174
114 Дохiд, отриманий платником податку унаслiдок прийняття ним у спадщину чи дарунок коштiв, майна, майнових чи немайнових прав вiд фiзичної особи, що не є членом сiм'ї першого ступеня спорiднення вiдповiдно до пiдпункту 174.2.2 пункту 174.2 та пункту 174.6
115 Дохiд, отриманий платником податку унаслiдок прийняття ним у спадщину  чи  дарунок коштiв, майна, майнових чи немайнових прав вiд нерезидента або отриманий нерезидентом вiдповiдно до пiдпункту 174.2.3 пункту 174.2 та пункту 174.6 статтi 174 роздiлу  IV
116 Дохiд, отриманий платником податку, який є iнвалiдом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батькiвського пiклування, унаслiдок прийняття у спадщину чи  дарунок об'єкта нерухомого або рухомого майна, готiвки або коштiв та об'єкта не
117 Дохiд, отриманий платником податку унаслiдок  прийняття ним у спадщину чи дарунок грошових заощаджень, помiщених до 2 сiчня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що дiяли на територiї України, а також у державнi цiннi п
118 Кошти, отриманi платником податку на вiдрядження або пiд звiт, у тому числi надмiру витраченi та не повернутi у встановленi законодавством строки (п/п 164.2.11 п.164.2 ст.164 розд.IV, п/п 165.1.11 п.165.1 ст.165 розд.IV Кодексу)
119 Доходи, виплаченi фiзичнiй особi з фонду фiнансування будiвництва (пiдпункти 164.2.13 та 164.2.15 пункту 164.2 статтi 164 роздiлу  IV, пiдпункт 165.1.28 пункту 165.1 статтi 165 роздiлу  IV  Кодексу)
120 Дохiд у виглядi неустойки (штрафiв,  пенi),  вiдшкодування матерiальної або немайнової (моральної) шкоди (пiдпункт 164.2.14 пункту 164.2 статтi 164 роздiлу  IV  Кодексу)
121 Сума страхових виплат, страхових вiдшкодувань, викупних сум, що сплачуються платнику податку за договорами довгострокового страхування життя (у тому числi за договорами страхування довiчних пенсiй), у випадках та розмiрах, визначених пiдпунктами 170.8.2
122 Сума пенсiйних виплат, що сплачуються платнику податку за договорами недержавного пенсiйного забезпечення у випадках та розмiрах, визначених пiдпунктами 170.8.2 та 170.8.3 пункту 170.8 статтi 170 роздiлу  IV  Кодексу (пiдпункт 164.2.15 пункту  164.2 стат
123 Сума виплат, що сплачуються платнику податку за договорами пенсiйного вкладу у випадках та розмiрах, визначених пiдпунктом 170.8.2 пункту 170.8 статтi 170 Кодексу (п/п164.2.15 п.164.2 ст.164 розд.IV та п/п165.1.28 п.165.1ст.165 розд.IV Кодексу)
124 Сума пенсiйних внескiв у межах недержавного пенсiйного забезпечення вiдповiдно до закону, страхових платежiв (страхових внескiв, страхових премiй), пенсiйних вкладiв, внескiв до фонду банкiвського управлiння, сплачена за платника податку чи на його корис
125 Сума пенсiйних внескiв у межах недержавного пенсiйного забезпечення вiдповiдно до закону, страхових платежiв (страхових внескiв, страхових премiй), пенсiйних вкладiв, внескiв до фонду банкiвського управлiння, сплачена за платника податку чи на його корис
126 Дохiд, отриманий платником податку як додаткове благо (крiм випадкiв, передбачених статтею 165 роздiлу  IV  Кодексу) (пiдпункт 164.2.17 пункту 164.2 статтi 164 роздiлу IV  Кодексу)
127 Iншi доходи (пiдпункт 164.2.18 пункту 164.2 статтi 164 роздiлу  IV  та пiдпункт 165.1.49 пункту 165.1 статтi 165 роздiлу  IV  Кодексу)
128 Сума державної та соцiальної матерiальної допомоги, державної допомоги у виглядi адресних виплат та надання соцiальних i реабiлiтацiйних послуг вiдповiдно до закону, житлових та iнших субсидiй або дотацiй, компенсацiй (включаючи грошовi компенсацiї iнвал
129 Сума доходiв, отриманих платником податку у виглядi процентiв, що нарахованi на цiннi папери, емiтованi Мiнiстерством фiнансiв України (пiдпункт 165.1.2 пункту 165.1 статтi 165 роздiлу  IV  Кодексу)
130 Сума вiдшкодування платнику податку розмiру шкоди, заподiяної йому внаслiдок Чорнобильської катастрофи, у порядку та сумах, визначених законом (пiдпункт 165.1.3 пункту 165.1 статтi 165 роздiлу  IV  Кодексу)
131 Сума виплат чи вiдшкодувань (крiм заробiтної плати чи iнших виплат та вiдшкодувань за цивiльно-правовими договорами), що здiйснюються з урахуванням пункту 170.7 статтi 170 роздiлу IV Кодексу, зокрема  творчими спiлками їх членам, Товариством Червоного Хр
132 Сума внескiв на обов_язкове страхування платника податку вiдповiдно до закону, iнших, нiж єдиний внесок на загальнообов_язкове державне соцiальне страхування (пiдпункт 165.1.5 пункту 165.1 статтi 165 роздiлу  IV Кодексу)
133 Сума єдиного внеску на загальнообов_язкове державне соцiальне страхування платника податку, що вносяться за рахунок його роботодавця у розмiрах, визначених законом (пiдпункт 165.1.6 пункту 165.1 статтi 165 роздiлу  IV  Кодексу)
134 Сума страхових внескiв до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, - обов_язковi страховi внески до недержавного пенсiйного фонду та фонду банкiвського управлiння (пiдпункт 165.1.7 пункту 165.1 статтi 165 роздiлу  IV  Кодексу)
135 Сума коштiв, що належать платнику податку, якi вiдповiдно до закону перераховуються з Накопичувального фонду до недержавного пенсiйного фонду, фонду банкiвського управлiння чи страхової органiзацiї, з недержавного пенсiйного фонду, фонду банкiвського упр
136 Вартiсть безоплатного  лiкувально-профiлактичного харчування та iншого майна, якими роботодавець забезпечує платника податку вiдповiдно до Закону України "Про охорону працi", спецiального (форменого) одягу та взуття, що надається роботодавцем у тимчасове
137 Сума грошового або майнового утримання чи забезпечення вiйськовослужбовцiв строкової служби (у тому числi осiб, що проходять альтернативну службу), передбачена законом, яка виплачується з бюджету чи бюджетною установою (пiдпункт 165.1.10 пункту 165.1 ста
138 Вартiсть товарiв, якi надходять платнику податку як гарантiйна замiна у порядку, встановленому законом, а також грошова компенсацiя вартостi товарiв, надана платнику податку в разi їх повернення продавцю або особi, уповноваженiй таким продавцем здiйснюва
139 Кошти або вартiсть майна (нематерiальних активiв), якi надходять платнику податку за рiшенням суду в результатi подiлу спiльної сумiсної власностi подружжя у зв_язку з розiрванням шлюбу чи визнанням його недiйсним або за добровiльним рiшенням сторiн (пiд
140 Алiменти, що виплачуються платнику податку згiдно з рiшенням суду або за добровiльним рiшенням сторiн (пiдпункт 165.1.14 пункту 165.1 статтi 165 роздiлу  IV  Кодексу)v
141 Кошти, отриманi платником податку в рахунок компенсацiї (вiдшкодування) вартостi майна (нематерiальних активiв), примусово вiдчуженого державою у випадках, передбачених законом, або вартiсть такої компенсацiї, отриманої у негрошовiй формi (пiдпункт 165.1
142 Дивiденди, якi нараховуються на користь платника податку у виглядi акцiй (часток, паїв), емiтованих юридичною особою - резидентом, що нараховує такi дивiденди, за умови, що таке нарахування жодним чином не змiнює пропорцiй (часток) участi всiх акцiонерiв
143 Кошти або вартiсть майна (послуг), що надаються як допомога на лiкування та медичне обслуговування платника податку за рахунок коштiв благодiйної органiзацiї або його роботодавця (п/п165.1.19 п.165.1 ст.165 розд.IV Кодексу)
144 Вартiсть вугiлля та вугiльних брикетiв, безоплатно наданих платнику податку в обсягах та за перелiком професiй, що встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України (пiдпункт 165.1.20 пункту 165.1 статтi 165 роздiлу  IV  Кодексу)
145 Сума, сплачена роботодавцем на користь вiтчизняних вищих та професiйно-технiчних навчальних закладiв за фiзичну особу для пiдготовки чи перепiдготовки такої фiзичної особи (пiдпункт 165.1.21 пункту 165.1 статтi 165 роздiлу  IV  Кодексу)
146 Кошти або вартiсть майна (послуг), що надаються як допомога на поховання платника податку будь-якою фiзичною особою, благодiйною органiзацiєю, Пенсiйним фондом України, вiдповiдними територiальними управлiннями з питань працi та соцiального захисту насел
147 Вартiсть одягу, взуття, а також сума грошової допомоги, що надаються дiтям-сиротам чи дiтям, позбавленим батькiвського пiклування (у тому числi випускникам професiйно-технiчних навчальних закладiв i вищих навчальних закладiв I-IV рiвнiв акредитацiї) (пiд
148 Доходи вiд вiдчуження безпосередньо власником сiльськогосподарської продукцiї (включаючи продукцiю первинної переробки) (пiдпункт 165.1.24 пункту 165.1 статтi 165 роздiлу IV  Кодексу)
149 Сума, отримана платником податку за здану (продану) ним вторинну сировину та побутовi вiдходи, за винятком брухту чорних та дорогоцiнних металiв (пiдпункт 165.1.25 пункту 165.1 статтi 165 роздiлу  IV  Кодексу)
150 Сума стипендiї, яка виплачується з бюджету учню, студенту, курсанту вiйськових навчальних закладiв, ординатору, аспiранту або ад_юнкту (пiдпункт 165.1.26 пункту 165.1 статтi 165 роздiлу  IV  Кодексу)
151 Сума страхової виплати, страхового вiдшкодування або викупна сума, отримана платником податку за договором страхування вiд страховика-резидента iншого, нiж довгострокове страхування життя (у тому числi страхування довiчних пенсiй) та недержавне пенсiйне
152 Сума виплат платникам податку (їх спадкоємцям) грошових заощаджень, помiщених в перiод до 2 сiчня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що дiяли на територiї України, а також у такi державнi цiннi папери: облiгацiї Держ
153 Основна сума поворотної фiнансової допомоги, наданої платником податку iншим особам, яка повертається йому, основна сума поворотної фiнансової допомоги, що отримується платником податку (пiдпункт 165.1.31 пункту 165.1 статтi 165 роздiлу  IV  Кодексу)
154 Сума, отримана платником податку за здавання ним кровi, грудного жiночого молока, iнших видiв донорства, яка виплачується з бюджету чи бюджетною установою (пiдпункт 165.1.33 пункту 165.1 статтi 165 роздiлу  IV  Кодексу)
155 Вартiсть житла, яке передається з державної або комунальної власностi у власнiсть платника податку безоплатно або iз знижкою вiдповiдно до закону, а також сума державної пiдтримки на будiвництво чи придбання доступного житла, яка надається платнику подат
156 Вартiсть путiвок на вiдпочинок, оздоровлення та лiкування, у тому числi на реабiлiтацiю iнвалiдiв, на територiї України платника податку та/або його дiтей вiком до 18 рокiв, якi надаються йому безоплатно або iз знижкою (у розмiрi такої знижки) професiйно
157 Дохiд, виплачений самозайнятiй особi  (пiдпункт 165.1.36 пункту 165.1 статтi 165 роздiлу  IV, статей 177 та  178 роздiлу  IV  Кодексу)
158 Сума витрат роботодавця у зв_язку з пiдвищенням квалiфiкацiї (перепiдготовкою) платника податку згiдно iз законом  (пiдпункт. 165.1.37 пункту 165.1 статтi 165 роздiлу  IV  Кодексу)
159 Вартiсть орденiв, медалей, знакiв, кубкiв, дипломiв, грамот та квiтiв, якими вiдзначаються працiвники, iншi категорiї громадян та/або переможцi змагань, конкурсiв (пiдпункт 165.1.38 пункту 165.1 статтi 165 роздiлу  IV  Кодексу)
160 Вартiсть  дарункiв (а також призiв переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартiсть не перевищує 50 вiдсоткiв однiєї мiнiмальної заробiтної плати (пiдпункт 165.1.39 пункту 165.1 статтi 165 роздiлу  IV  Кодексу)
161 Сума доходу, отриманого платником податку внаслiдок вiдчуження акцiй (iнших корпоративних прав), одержаних ним у власнiсть в процесi приватизацiї в обмiн на приватизацiйнi компенсацiйнi сертифiкати, безпосередньо отриманi ним як компенсацiя суми його вне
162 Доходи у виглядi процентiв на поточнi банкiвськi рахунки, за якими на користь фiзичних осiб здiйснюються виключно виплати заробiтної плати, стипендiй, пенсiй, соцiальної допомоги та iнших передбачених законом соцiальних виплат (п/п165.1.41 п.165.1 ст.165
163 Суми коштiв, наданi всеукраїнськими громадськими органiзацiями iнвалiдiв та їх спiлками платникам податку - учасникам конгресiв, симпозiумiв, зборiв, конференцiй, пленумiв, з_їздiв, фестивалiв, виставок, концертiв, реабiлiтацiйних заходiв, фiзкультурно-с
164 Сума страхової виплати за договорами страхування життя у разi смертi застрахованої особи, якщо така виплата отримується членами сiм_ї застрахованої особи першого ступеня спорiднення, або особою, яка є iнвалiдом I групи або дитиною-iнвалiдом, або має стат
165 Вартiсть побiчних лiсових користувань для власного споживання (заготiвля лiкарських рослин, збирання лiсової пiдстилки, заготiвля очерету та iнших побiчних лiсових користувань, передбачених Лiсовим кодексом України) (п/п165.1.45 п.165.1 ст.165 розд.IV Ко
166 Сума коштiв, отриманих як виграш, приз у державну грошову лотерею (пiдпункт 165.1.46 пункту 165.1 статтi 165 роздiлу  IV  Кодексу)
167 Сума виплат чи вiдшкодувань (крiм заробiтної плати чи iнших виплат та вiдшкодувань за цивiльно-правовими договорами), яка здiйснюється професiйними спiлками своїм членам (пiдпункт 165.1.47 пункту 165.1 статтi 165 роздiлу  IV  Кодексу)
168 Доходи вiд кооперативних виплат та/або вiд одержання паю членом сiльськогосподарського виробничого кооперативу у разi його виходу з кооперативу (пiдпункт 165.1.48 пункту 165.1 статтi 165 роздiлу  IV  Кодексу)
169 Сума благодiйної допомоги, у тому числi гуманiтарна допомога, яка надходить на користь платника податку у виглядi коштiв або майна (безоплатно виконаної роботи, наданої послуги) (пункт 170.7 статтi 170 роздiлу  IV  Кодексу)
170 Доходи з джерелом походження з України, виплаченi нерезиденту iншим нерезидентом (пункт 170.10 статтi 170 роздiлу  IV  Кодексу, крiм пiдпункту 170.10.5 пункту 170.10 статтi 170 роздiлу  IV  Кодексу)
171 Доходи, отриманi платником податку у виглядi плати (вiдсоткiв), що розподiляється на пайовi членськi внески членiв кредитної спiлки (пункт 170.12 статтi 170 роздiлу  IV  Кодексу)
172 Доходи, що були нарахованi платнику податку вiдповiдно до умов трудового або цивiльно-правового договору та згодом перерахованi на його пенсiйний вклад або на його рахунок учасника фонду банкiвського управлiння, вiдкритий вiдповiдно до закону, як пiд час
173 Кошти, що нараховуються та вносяться особою, яка не є платником податку, або її працедавцем (третьою особою) на користь платника податку на пенсiйний вклад або рахунок учасника фонду банкiвського управлiння такого платника податку (пункт 4 пiдроздiлу 1 р
174 Кошти, перерахованi фiзичною особою до власного пенсiйного вкладу чи на власний рахунок у фондi банкiвського управлiння або до пенсiйного вкладу чи на рахунок у фондi банкiвського управлiння членiв сiм_ї такої фiзичної особи першого ступеня спорiднення
175 Доходи, нарахованi платнику податку за договором пенсiйного вкладу або за договором довiрчого управлiння, укладеного з уповноваженим банком вiдповiдно до закону (пункт 4   пiдроздiлу 1 роздiлу ХХ Кодексу)
176 Кошти, що вiдповiдно до Закону України "Про проведення експерименту у житловому будiвництвi на базi холдингової компанiї "Київмiськбуд" виплачуються згiдно з договорами довiрчого управлiння, укладеними з учасниками фондiв банкiвського управлiння, та дого
177 Доходи з джерелом походження з України, виплаченi нерезиденту вiд участi у гастрольних заходах (пiдпункт 170.10.5 пункту 170.10 статтi 170 роздiлу  IV  Кодексу)
178 Сума майнового та немайнового внеску платника податку до статутного фонду юридичної особи _ емiтента корпоративних прав в обмiн на такi корпоративнi права (пiдпункт 165.1.44 пункту 165.1 статтi 165 роздiлу  IV  Кодексу)