Формування первісної вартості основних засобів підприємства (далі ОЗ) залежить від шляху надходження цих засобів. На баланс підприємства ОЗ зараховуються саме за первісною вартістю.
Для визначення первісної вартості є декілька способів, які містяться в П(С)БО 7 Основні засоби і залежать безпосередньо від шляху надходження ОЗ:

Оцінка основних засобів

 1. Придбання ОЗ. Це найбільш вірогідній шлях, якім ОЗ потрапляє на підприємство. Згідно з п. 8 П(С)БО 7, для придбаних об’єктів первісна вартість повинна складатися з наступних витрат:
  • Держмита, реєстраційних зборів та подібних платежів;
  • Суми, що сплачується підрядникам – виконувачам будівельно-монтажних робіт, постачальникам активів тощо;
  • Суми мита на ввіз;
  • Витрат на страхування ризиків у зв’язку з доставкою ОЗ;
  • Суми деяких податків (непрямих), пов’язаних з придбанням ОЗ (якщо ці суми не відшкодовуються установі чи підприємству;
  • Витрат безпосередньо на доставку, монтаж та налагодження устаткування (ОЗ);
  • Інших витрат, які пов’язані із приведенням ОЗ у належний стан, придатній для використання як було заплановано.

  Якщо ОЗ було придбано або створено цілком чи частково за рахунок запозичень, то пов’язані з цим фінансові витрати (наприклад, відсотки за кредитом) не зараховуються до первісної вартості ОЗ. Виняток складають фінвитрати, які мають бути зараховані відповідно до П(С)БУ 31 Фінансові витрати.

 2. Отримання ОЗ в результаті обміну на інший, подібний об’єкт. У цьому разі первісна вартість має дорівнювати залишковій вартості об’єкта, що був переданий. У разі, якщо ця сума перевищує справедливу вартість переданого об’єкта, то первісною вартістю має вважатися саме справедлива вартість, плюс сума, що дорівнює різниці до витрат за звітній період. Справедливу вартість доп.4 П(С)БО 19 Об’єднання підприємств визначає як суму, на яку можна обміняти цей актив, або суму оплати зобов’язання між незалежними, зацікавленими та обізнаними сторонами операції.
 3. Отримання ОЗ як результат обміну на неподібний об’єкт. У цьому випадку первісна вартість має дорівнювати справедливій вартості немонетарного переданого об’єкта, яку зменшено чи збільшено на суму грошей чи їх еквіваленту, що була передана при обміні.
 4. Безоплатне отримання ОЗ. Це ситуація, коли первісна вартість та справедлива вартість активів еквівалентні на час їх отримання з урахуванням витрат, із п. 8 П(С)БО 7.
 5. Внесення ОЗ до статутного капіталу Така операція здійснюється після погодження суми ОЗ із засновниками (учасниками) підприємства, визначення цей суми справедливою вартістю. При цьому враховуються витрати із п. 8 П(С)БО 7.
 6. Переведення ОЗ із товарів, оборотних активів, готової продукції Цей випадок передбачає, що первісна вартість дорівнює собівартості активів, що перводяться, і ця сума визначається по П(С)БО 9 «Запаси» та 16 “Витрати”.
 7. Первісна вартість ОЗ може бути збільшена на суму витрат на модернізацію, добудову, модифікацію, реконструкцію, дообладнання чи інше поліпшення об’єкта.

Якщо ж Вас цікавить оцінка основних засобів підприємства, тобто визначення їх ринкової, а не первісної вартості, рекомендуємо ознайомитися із відповідною статтею з сайту оцінка.укр.